Adatvédelem


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_hu

Adatvédelmi megbízott elérhetősége:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau
Tel.: +49 (0)761 4548 0
Fax: +49 (0)761 4548 685
Email: datenschutz@cargarantie.com

Nyilvános eljárásjegyzék
A szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz, röv. BDSG) 4g § szerint az adatvédelmi megbízott a következő adatokat bárkinek köteles megfelelő módon rendelkezésére bocsátani:

1. A felelős szerv neve:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Az igazgatóság tagjai:
Dr. Marcus Söldner (elnök)
Wolfgang Bach

3. A felügyelőbizottság elnöke:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Az IT részleg megbízott vezetője:
Steffen Bayer

5. A felelős szerv címe:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

6. Az adatgyűjtés, -feldolgozás ill. -használat célja:
Biztosítási üzletek működtetése, biztosítási szerződések értékesítése, eladása, kezelése és lebonyolítása garancia- / javításiköltség-biztosítások; minden ehhez kapcsolódó új üzlet, valamint szerződéses partnerek termékeinek és szolgáltatásainak közvetítése keretében. A személyes adatok saját célú, valamint a csoport társaságainak nevében és megbízásából történő tárolása és feldolgozása a csoporton belüli szolgáltatási megállapodások alapján történik.

7. Az érintett személycsoportok és a vonatkozó adatok ill. adatkategóriák leírása:
Ügyféladatok, munkatársak adatai, valamint beszállítók és adott esetben érdeklődők adatai, amennyiben azokra a 6. pontban megnevezett célokból szükség van.

8. Olyan címzettek ill. címzettek kategóriái, akiknek az adatok közölhetők:
Elsődleges jogi előírások fennállása esetén közületek, külső vállalkozók a BDSG 11 § szerint, valamint a 6. pontban megnevezett célok teljesítéséhez közületek és belső részlegek.

9. Az adatok törlésének szabályozott határidői:
A törvényhozó sokrétű megőrzési kötelezettséget és határidőt határozott meg. E határidők lejártával a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, amennyiben a szerződés teljesítéséhez már nem szükségesek. Ha valamely adatot ez nem érint, abban az esetben azt akkor törlik, amikor a fent nevezett célok megszűnnek.

10. Tervezett adatközlés harmadik állam felé:
Az adatokat átadják a CG Car-Garantie Versicherungs-AG svájci telephelyének, amennyiben az a 6. pontban megnevezett célokból szükséges. További harmadik állam részére történő adatátadás nincs tervbe véve.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Adatvédelmi nyilatkozat
A jelen Nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatainak a CG Car-Garantie Versicherungs-AG általi kezeléséről és az Önt megillető adatvédelmi jogokról.

Adatvédelmi felelős
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Magyarországi szolgáltatások
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

Ausztriai Szolgáltatópont:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
TEL +36 1 814 77 20
FAX +36 1 814 77 29
E-mail cím: info@cargarantie.hu

Adatvédelmi tisztviselőinkkel postai úton a fenti címre küldött, és az „Adatvédelmi tisztviselő részére” címzéskiegészítéssel ellátott levélküldeménnyel, e-mailben pedig a datenschutz@cargarantie.com címre küldött üzenettel veheti fel a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Ön személyes adatait az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban, mint az EU adatvédelmi rendelete) és az összes további vonatkozó jogszabály figyelembevételével dolgozzuk fel.
Mi az Ön kereskedőjétől kapott járműjótállást biztosítjuk. A biztosítási szerződés megkötéséhez és az általunk vállalandó kockázat becsléséhez szükségünk van az Ön által a jótállási szerződésben megadott adatokra. Amennyiben a biztosítási szerződés létrejön, akkor ezeket az adatokat a szerződéses jogviszony teljesítése céljából kezeljük. A káradatokra annak megvizsgálásához van szükségünk, hogy beállt-e a biztosítási esemény, és hogy mekkora a kár.

A jótállási biztosítási szerződés nem köthető meg, illetve nem is teljesíthető az Ön személyes adatainak kezelése nélkül. 

Az Ön személyes adataira ezen túlmenően a szerződésspecifikus statisztikák elkészítéséhez, pl. újabb díjszabás kidolgozásához vagy a szabályozói követelmények teljesítéséhez van szükségünk.
A személyes adatoknak a szerződést megelőző és szerződéses célból való kezelésének a jogalapját az EU adatvédelmi rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja adja.
Az Ön adatait emellett a saját és harmadik fél jogos érdekeinek biztosítása érdekében is kezeljük (az EU adatvédelmi rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Erre különösen a következők miatt lehet szükség:

  • az informatikai biztonság és az informatikai működés biztosítása,
  • a saját biztosítási termékeink reklámozása,
  • a bűncselekmények elkerülése és tisztázása érdekében különösen felhasználunk olyan jelzésfelismerő adatelemzéseket, amelyek a biztosítással való visszaélésre utalhatnak.

Az Ön személyes adatait ezen túlmenően az olyan jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében is kezeljük, mint például újabb szabályozási előírásoknak való megfelelés, kereskedelmi és adójogi megőrzési kötelezettségek vagy tájékoztatási kötelezettségünk teljesítése. Ebben az esetben a kezelés jogalapját a mindenkori jogszabályi szabályozás adja, tekintettel az EU adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára.
Amennyiben az Ön személyes adatait a fentiekben megnevezett célok körén kívüli célra szeretnénk felhasználni, akkor a jogszabályi rendelkezések adta keretek között erről előzetesen értesíteni fogjuk.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
Viszontbiztosító:
Az általunk vállalt kockázatokat speciális biztosítóvállalatok útján (viszontbiztosítók) biztosítjuk. Ehhez szükség lehet az Ön szerződéses adatainak és adott esetben káradatainak viszontbiztosító részére való továbbítására, hogy a viszontbiztosító képet alkothasson a kockázatról vagy a biztosítási eseményről.

A járműgyártó/importőr:
A járműgyártókkal és járműimportőrökkel egyeztetett jótállási-, illetve biztosítási programok keretében az Ön szerződésének – és adott esetben káreseményének – adatait pl. statisztikakészítés érdekében továbbítjuk a járműgyártónak, illetve járműimportőrnek.

Külső szolgáltató:
Szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez részben külső szolgáltatókat is igénybe veszünk. Az általunk nem csak ideiglenes üzleti kapcsolat keretében igénybe vett megbízottak és szolgáltatók mindenkor aktuális felsorolása az internetes oldalunkon a www.cargarantie.com/datenschutz cím alatt található.

További címzettek:
Az Ön személyes adatait ezen túlmenően további címzetteknek is jogosultak vagyunk átadni, például – a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében – a hatóságoknak (pl. pénzügyi hatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek).

Időtartam és adatmegőrzés
Az Ön személyes adatait azonnal töröljük, amint a fentiekben megadott célokhoz már nincsen rájuk szükség. Ennek során előfordulhat, hogy a személyes adatokat a vállalkozásunkkal szembeni igényérvényesítésre nyitva álló időtartamra megőrizzük (jogszabályi öt évig terjedő elévülési idő). Az Ön személyes adatait ezenfelül addig őrizzük meg, amíg arra a jogszabály erejénél fogva kötelesek vagyunk. A megfelelő nyilatkozattételi és megőrzési kötelezettségek többek között az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényből, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényből és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényből adódnak. Ezek alapján a megőrzési kötelezettség legfeljebb tíz évig áll fenn.

Az érintett jogai
Ön a fentiekben megadott címen kérhet tájékoztatást az Ön személyéről tárolt adatokról. Ön ezen túlmenően – meghatározott feltételek fennállásakor – kérheti az Ön adatainak helyesbítését vagy törlését. Önt ezenfelül megilletheti az Ön adatai kezelésének korlátozási joga, valamint az Ön által megadott adatoknak strukturált, szokásos és géppel olvasható formában való kiadási joga.

A tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni az ön személyes adatai közvetlen reklámozási célra való felhasználásával szemben.
Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@cargarantie.hu e-mail címen
Amennyiben az Ön adatait jogos érdek biztosítása érdekében kezeljük, akkor Ön tiltakozhat az ilyen jellegű kezelés ellen, ha az Ön különös helyzete megfelelő indokot támaszt az adatkezeléssel szemben.

Panaszjog
Önnek lehetősége van panaszával a fentiekben meghatározott adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni.

Adatok továbbítása harmadik országba
Abban az esetben, ha személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli szolgáltatóknak továbbítunk, akkor azt csak akkor tesszük meg, ha az Európai Unió Bizottsága igazolta, hogy az adott harmadik országban megfelelő az adatvédelem színvonala.

Automatizált egyedi döntések
Az Ön biztosítási eseményhez kötődő adatai, az Ön szerződésével kapcsolatban elmentett adatok, valamint adott esetben harmadik félnek átadott információk alapján teljesítési kötelezettségünkről részben teljesen automatizáltan döntünk. A teljesen automatizált döntés a vállalkozás által az információk mérlegelése vonatkozásában korábban megállapított szabályokon alapul.

Adatvédelmi nyilatkozat
A jelen Nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatainak a CG Car-Garantie Versicherungs-AG általi kezeléséről és az Önt megillető adatvédelmi jogokról.

Adatvédelmi felelős
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Magyarországi szolgáltatások
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

Ausztriai Szolgáltatópont:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E   
A-1230 Wien
TEL +36 1 814 77 20
FAX +36 1 814 77 29
E-mail cím: info@cargarantie.hu

Adatvédelmi tisztviselőinkkel postai úton a fenti címre küldött, és az „Adatvédelmi tisztviselő részére” címzés kiegészítéssel ellátott levélküldeménnyel, e-mailben pedig a datenschutz@cargarantie.com címre küldött üzenettel veheti fel a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Ön személyes adatait az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban, mint az EU adatvédelmi rendelete) és az összes további vonatkozó jogszabály figyelembevételével dolgozzuk fel.
Ha Ön biztosítási fedezetet nyújtását igényli, akkor a szerződés megkötéséhez, valamint az általunk vállalandó kockázat becsléséhez szükségünk van az Ön által ebben a körben megadott adatokra. Amennyiben a biztosítási szerződés létrejön, akkor ezeket az adatokat a szerződéses jogviszony teljesítése céljából– pl. a kötvénykiállításhoz és a számlázáshoz – kezeljük. A káradatokra annak megvizsgálásához van szükségünk, hogy beállt-e a biztosítási esemény, és hogy mekkora a kár.

A jótállási biztosítási szerződés nem köthető meg, illetve nem is teljesíthető az Ön személyes adatainak kezelése nélkül. 

Az Ön személyes adataira ezen túlmenően a szerződésspecifikus statisztikák elkészítéséhez, pl. újabb díjszabás kidolgozásához vagy a szabályozói követelmények teljesítéséhez van szükségünk.
A személyes adatoknak a szerződést megelőző és szerződéses célból való kezelésének a jogalapját az EU adatvédelmi endelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja adja.
Az Ön adatait emellett a saját és harmadik fél jogos érdekeinek biztosítása érdekében is kezeljük (az EU adatvédelmi rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Erre különösen a következők miatt lehet szükség:

  • az informatikai biztonság és az informatikai működés biztosítása,
  • a saját biztosítási termékeink reklámozása,,
  • a bűncselekmények elkerülése és tisztázása érdekében különösen felhasználunk olyan jelzésfelismerő adatelemzéseket, amelyek a biztosítással való visszaélésre utalhatnak.

Az Ön személyes adatait ezen túlmenően az olyan jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében is kezeljük, mint például újabb szabályozási előírásoknak való megfelelés, kereskedelmi és adójogi megőrzési kötelezettségek vagy tájékoztatási kötelezettségünk. Ebben az esetben a kezelés jogalapját a mindenkori jogszabályi szabályozás adja, tekintettel az EU adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára.
Amennyiben az Ön személyes adatait a fentiekben megnevezett célok körén kívüli célra szeretnénk felhasználni, akkor a jogszabályi rendelkezések adta keretek között erről előzetesen értesíteni fogjuk.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
Viszontbiztosító:
Az általunk vállalt kockázatokat speciális biztosítóvállalatok útján (viszontbiztosítók) biztosítjuk. Ehhez szükség lehet az Ön szerződéses adatainak és adott esetben káradatainak viszontbiztosító részére való továbbítására, hogy a viszontbiztosító képet alkothasson a kockázatról vagy a biztosítási eseményről.

A járműgyártó/importőr:
A járműgyártókkal és járműimportőrökkel egyeztetett jótállási-, illetve biztosítási programok keretében az Ön szerződésének – és adott esetben káreseményének – adatait pl. statisztikakészítés érdekében továbbítjuk a járműgyártónak, illetve járműimportőrnek.

Külső szolgáltató:
Szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez részben külső szolgáltatókat is igénybe veszünk.
Az általunk nem csak ideiglenes üzleti kapcsolat keretében igénybe vett megbízottak és szolgáltatók mindenkor aktuális felsorolása az internetes oldalunkon a www.cargarantie.com/datenschutz cím alatt található.

További címzettek:
Az Ön személyes adatait ezen túlmenően további címzetteknek is jogosultak vagyunk átadni, például – a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében – a hatóságoknak (pl. pénzügyi hatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek).

Időtartam és adatmegőrzés
Az Ön személyes adatait azonnal töröljük, amint a fentiekben megadott célokhoz már nincsen rájuk szükség. Ennek során előfordulhat, hogy a személyes adatokat a vállalkozásunkkal szembeni igényérvényesítésre nyitva álló időtartamra megőrizzük (jogszabályi öt évig terjedő elévülési idő). Az Ön személyes adatait ezenfelül addig őrizzük meg, amíg arra a jogszabály erejénél fogva kötelesek vagyunk. A megfelelő nyilatkozattételi és megőrzési kötelezettségek többek között az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényből, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényből és és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényből adódnak. Ezek alapján a megőrzési kötelezettség legfeljebb tíz évig áll fenn.

Az érintett jogai
Ön a fentiekben megadott címen kérhet tájékoztatást az Ön személyéről tárolt adatokról. Ön ezen túlmenően – meghatározott feltételek fennállásakor – kérheti az Ön adatainak helyesbítését vagy törlését. Önt ezenfelül megilletheti az Ön adatai kezelésének korlátozási joga, valamint az Ön által megadott adatoknak strukturált, szokásos és géppel olvasható formában való kiadási joga.

A tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni az ön személyes adatai közvetlen reklámozási célra való felhasználásával szemben.
Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@cargarantie.hu e-mail címen
Amennyiben az Ön adatait jogos érdek biztosítása érdekében dolgozzuk fel, akkor Ön tiltakozhat az ilyen jellegű kezelés ellen, ha az Ön különös helyzete megfelelő indokot támaszt az adatkezeléssel szemben.

Panaszjog
Önnek lehetősége van panaszával a fentiekben meghatározott adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni.

Adatok továbbítása harmadik országba
Abban az esetben, ha személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli szolgáltatóknak továbbítunk, akkor azt csak akkor tesszük meg, ha az Európai Unió Bizottsága igazolta, hogy az adott harmadik országban megfelelő az adatvédelem színvonala.

Automatizált egyedi döntések
Az Ön biztosítási eseményhez kötődő adatai, az Ön szerződésével kapcsolatban elmentett adatok, valamint adott esetben harmadik félnek átadott információk alapján teljesítési kötelezettségünkről részben teljesen automatizáltan döntünk. A teljesen automatizált döntés a vállalkozás által az információk mérlegelése vonatkozásában korábban megállapított szabályokon alapul.

Ki felel az adataim kezeléséért és ki az adatvédelmi megbízott?
A Car-Garantie Csoportnál az adatkezelésért az a vállalat felel, amelyhez Ön jelentkezik. Adatvédelmi megbízottunk elérhetőségi adatait a „Nyilvános eljárásjegyzék / általános adatvédelmi tájékoztató” pont alatt találja meg weboldalunk Adatvédelem részén.

Mely adatkategóriák kerülnek felhasználásra  és honnan származnak?
A személyes adatok a (kifejezetten Önre vonatkoztatható adatok) a pályázati eljárás során kezelt adatkategóriáihoz tartoznak, különösen az Ön törzsadatai (vezetéknév, keresztnév, nevek előtagjai), elérhetőségi adatai (személyes postacím, mobil-/vezetékes telefonszám, e-mail cím) és más, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatok (pl. önéletrajz, szakmai pályafutás stb.). Személyes adatait általában közvetlenül Öntől szerezzük be a pályázati eljárás során. Megadhatnak nekünk adatokat továbbá olyan harmadik felek is (pl. állásközvetítők), akiknek Ön továbbítás céljából rendelkezésre bocsátotta az adatait.

Ezen túlmenően olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket megengedett módon, nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. szakmai közösségi hálózatok: Xing vagy linkedin) szereztünk.. Az adatforráson (pl. Xing) keresztül úgy vesszük fel Önnel a kapcsolatot, hogy kiderüljön az Ön számára, honnan szereztük meg adatait. Ennek során azt feltételezzük, hogy Ön az adatok nyilvánosságra hozatalával hozzájárul az általunk történő kapcsolatfelvételhez. Természetesen Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást. Ehhez csak egy e-mailt kell írnia a datenschutz@cargarantie.com címre.

Milyen célokra, és milyen jogalapon kezelik az adataimat?
Az Ön adatait az EU általános adatvédelmi rendelete, az adatvédelmi törvény, valamint egyéb irányadó jogszabályok (pl. szabadságra vonatkozó törvény, munkaidőre vonatkozó törvény, egyenlő bánásmódra vonatkozó általános törvény) alapján kezeljük. Az adatkezelés célja a pályázati eljárás végrehajtása és lebonyolítása, valamint az adott állásra való alkalmasság megítélése. Pályázói adatainak kezelésére azért van szükség, hogy a foglalkoztatási jogviszony létesítéséről döntést tudjunk hozni. Ehhez az elsődleges jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja képezi. Emellett az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja és 7. cikke szerinti hozzájárulások is igénybe vehetők engedélyezési előírásként. Egyedi esetekben jogos érdekeink védelme érdekében kezeljük az Ön adatait, de csak azok anonimizálása után. Így adott esetben az adatkezelés kizárólag statisztikai célokat szolgál (pl. pályázói magatartás vizsgálata). Ilyen statisztikák kizárólag saját célokra készülnek, de sohasem személyekre vonatkozóan, hanem anonimizált formában. Ha személyes adatoknak az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének 1. bekezdése szerinti különleges kategóriáit kezeljük (pl. egészségügyi adatok), annak az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke 2. bekezdésének a) pontján kell alapulnia, ha nem alkalmazandók törvényi engedélyezési rendszerek, pl. a 9. cikk 2. bekezdésének b) pontja szerint. Ha személyes adatait valamilyen fent meg nem nevezett célból kívánjuk kezelni, arról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Ki kapja meg az Ön adatait?
Vállalati csoportunkon belül csak olyan személyek és pozíciók kapják meg az Ön személyes adatait, akiknek azokra a pályázati eljáráshoz  és az azzal összefüggő törvényi és (elő-)szerződési kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van. Cégcsoportunkon belül az Ön adatai átadásra kerülnek bizonyos vállalatok részére, amennyiben azok a Csoporthoz tartozó vállalatok számára központi adatkezelési feladatokat látnak el (pl. pályázók csoportszintű kezelése). Ezenkívül az Ön személyes adatait vállalaton kívüli címzettek részére is átadhatjuk, amennyiben ez a munkaviszony létesítéséhez szükséges.

Milyen adatvédelmi jogokat érvényesíthetek én, mint érintett?
Az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke értelmében Ön felvilágosítást kérhet az Ön személyével kapcsolatban tárolt adatokról. Ezen túlmenően az általános adatvédelmi rendelet 16., 17. és 18. cikke értelmében Ön bizonyos előfeltételekkel kérheti adatai javítását, törlését vagy kezelésük korlátozását. Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke alapján Önnek jogában áll kikérni az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt és gépen olvasható formátumban. Amennyiben az Ön adatait jogos érdekek védelmében kezeljük (6. cikk 1. bekezdésének e) és f) pontja), ez ellen az adatkezelés ellen Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján kifogást emelhet. Ha élni szeretne ezzel a kifogásolási jogával, elegendő e-mailt írnia a datenschutz@cargarantie.com címre „Adatvédelem” tárggyal. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Önnek az általános adatvédelmi rendelet 7. cikkének 3. bekezdése értelmében joga van indoklás nélkül bármikor visszavonni a 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja, vagy a 9. cikk 2. bekezdése szerint a személyes adatok kezelésére esetlegesen adott hozzájárulását, ami azonban nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Emellett az általános adatvédelmi rendelet 77. cikke értelmében Önnek panasztételi joga van az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

Mennyi ideig tárolják az adataimat?
Az Ön személyes adatait a pályázati eljárás lezárultától számított 6 hónapig őrizzük meg. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a törlést jogszabályi előírások akadályozzák meg, vagy bizonyítási eljárás miatt van szükség további tárolásra. Ha foglalkoztatási jogviszony jön létre, az Ön adatait átvesszük digitális személyzeti nyilvántartási rendszereinkbe. 

Önnek kötelessége rendelkezésre bocsátani személyes adatait?
Az Ön pályázata kapcsán rá vagyunk utalva azokra a személyes adataira, amelyekre a pályáztatási eljárás lebonyolításához, vagy az alkalmasság kiértékeléshez szükség van. Ezen adatok nélkül nem áll módunkban lefolytatni a pályáztatási eljárást, és döntést hozni a foglalkoztatási jogviszony létesítéséről.

Milyen mértékben kerül sor automatizált egyedi döntésekre vagy profilalkotási intézkedésekre?
Egyedi esetekben automatizált adatkezelési folyamatokat és/vagy profilalkotást alkalmazunk a pályáztatási eljárás során meghozandó döntés támogatásához. Ilyen esetekben külön tájékoztatásra kerül sor az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke 2. bekezdésének f) pontja alapján.

Az alábbi listában felsoroljuk azokat a megbízottakat, szolgáltatókat és címzetteket ill. a megbízottak, a szolgáltatók és a címzettek kategóriáit az átruházott feladatokkal együtt, amelyek a személyes adatokat feldolgozzák a CG Car-Garantie Versicherungs-AG részére.

A listával biztosítjuk az Ön számára, hogy átlássa adatai feldolgozásának folyamatát és különösen azt, hogy ki és milyen céllal dolgozza fel az Ön adatait, ha azt nem a CG Car-Garantie Versicherungs-AG végzi. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adatait a listában felsorolt minden vállalat részére továbbítjuk.

A CarGarantie által megbízott társaságok, amelyek a közösen használt adatbázisokban és az adatfeldolgozási eljárás során a törzsadatokat (pl. vezeték- és keresztnév, CarGarantie szám, stb.) feldolgozzák:

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Megbízottak, szolgáltatók és címzettek, amelyek a megbízásból végzett adatfeldolgozást főtevékenységként végzik:

VállalatA megbízás tárgya és célja
CAR-GARANTIE GMBHÉrtékesítés
Garantie-Service-GMBHÉrtékesítés
Meisterdruck GmbHNyomdai szolgáltatások
Burger Druck GmbHNyomdai szolgáltatások
Dinner Druck GmbHNyomdai szolgáltatások

 

Megbízottak, szolgáltatók és címzettek, amelyek a megbízásból végzett adatfeldolgozást nem főtevékenységként végzik és a kategóriákban összefoglalóan, tehát nem név szerint vannak felsorolva. Ide tartoznak azok a megbízottak, szolgáltatók ill. címzettek, amelyek csak egyszeri vagy nem tartós tevékenységet végeznek:

KategóriaA megbízás tárgya és célja
Pénzügyi / felügyelő hatóságokJelentések, vizsgálat a törvényes előírásoknak megfelelően
KönyvvizsgálókKönyvvizsgálat (éves beszámoló)
ViszontbiztosítókViszontbiztosító társaság (átvilágítás/felülvizsgálat)
CsődgondnokokCsődeljárás
ÜgyvédekPeres eljárás
Információtechnológiai vállalat Hardver és szoftver karbantartása/frissítése stb.
SzakértőkKáresemény kapcsán műszaki szakértői vélemény készítése
MűhelyekA kárrendezéssel összefüggő javítások végrehajtása
Adatmegsemmisítést végző vállalatok   Dokumentumok és egyéb adathordozók merevlemezek stb.) megsemmisítése              
     

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy szolgáltatói listánkat folyamatosan frissítjük.