Adatvédelem


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_hu

Adatvédelmi megbízott elérhetősége:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau
Tel.: +49 (0)761 4548 0
Fax: +49 (0)761 4548 685
Email: datenschutz@cargarantie.com

Nyilvános eljárásjegyzék
A szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz, röv. BDSG) 4g § szerint az adatvédelmi megbízott a következő adatokat bárkinek köteles megfelelő módon rendelkezésére bocsátani:

1. A felelős szerv neve:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Az igazgatóság tagjai:
Axel Berger (elnök)
Wolfgang Bach
Dr. Marcus Söldner

3. A felügyelőbizottság elnöke:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Az IT részleg megbízott vezetője:
Steffen Bayer

5. A felelős szerv címe:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

6. Az adatgyűjtés, -feldolgozás ill. -használat célja:
Biztosítási üzletek működtetése, biztosítási szerződések értékesítése, eladása, kezelése és lebonyolítása garancia- / javításiköltség-biztosítások; minden ehhez kapcsolódó új üzlet, valamint szerződéses partnerek termékeinek és szolgáltatásainak közvetítése keretében. A személyes adatok saját célú, valamint a csoport társaságainak nevében és megbízásából történő tárolása és feldolgozása a csoporton belüli szolgáltatási megállapodások alapján történik.

7. Az érintett személycsoportok és a vonatkozó adatok ill. adatkategóriák leírása:
Ügyféladatok, munkatársak adatai, valamint beszállítók és adott esetben érdeklődők adatai, amennyiben azokra a 6. pontban megnevezett célokból szükség van.

8. Olyan címzettek ill. címzettek kategóriái, akiknek az adatok közölhetők:
Elsődleges jogi előírások fennállása esetén közületek, külső vállalkozók a BDSG 11 § szerint, valamint a 6. pontban megnevezett célok teljesítéséhez közületek és belső részlegek.

9. Az adatok törlésének szabályozott határidői:
A törvényhozó sokrétű megőrzési kötelezettséget és határidőt határozott meg. E határidők lejártával a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, amennyiben a szerződés teljesítéséhez már nem szükségesek. Ha valamely adatot ez nem érint, abban az esetben azt akkor törlik, amikor a fent nevezett célok megszűnnek.

10. Tervezett adatközlés harmadik állam felé:
Az adatokat átadják a CG Car-Garantie Versicherungs-AG svájci telephelyének, amennyiben az a 6. pontban megnevezett célokból szükséges. További harmadik állam részére történő adatátadás nincs tervbe véve.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Adatvédelmi nyilatkozat
A jelen Nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatainak a CG Car-Garantie Versicherungs-AG általi kezeléséről és az Önt megillető adatvédelmi jogokról.

Adatvédelmi felelős
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Magyarországi szolgáltatások
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

Ausztriai Szolgáltatópont:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
TEL +36 1 814 77 20
FAX +36 1 814 77 29
E-mail cím: info@cargarantie.hu

Adatvédelmi tisztviselőinkkel postai úton a fenti címre küldött, és az „Adatvédelmi tisztviselő részére” címzéskiegészítéssel ellátott levélküldeménnyel, e-mailben pedig a datenschutz@cargarantie.com címre küldött üzenettel veheti fel a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Ön személyes adatait az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban, mint az EU adatvédelmi rendelete) és az összes további vonatkozó jogszabály figyelembevételével dolgozzuk fel.
Mi az Ön kereskedőjétől kapott járműjótállást biztosítjuk. A biztosítási szerződés megkötéséhez és az általunk vállalandó kockázat becsléséhez szükségünk van az Ön által a jótállási szerződésben megadott adatokra. Amennyiben a biztosítási szerződés létrejön, akkor ezeket az adatokat a szerződéses jogviszony teljesítése céljából kezeljük. A káradatokra annak megvizsgálásához van szükségünk, hogy beállt-e a biztosítási esemény, és hogy mekkora a kár.

A jótállási biztosítási szerződés nem köthető meg, illetve nem is teljesíthető az Ön személyes adatainak kezelése nélkül. 

Az Ön személyes adataira ezen túlmenően a szerződésspecifikus statisztikák elkészítéséhez, pl. újabb díjszabás kidolgozásához vagy a szabályozói követelmények teljesítéséhez van szükségünk.
A személyes adatoknak a szerződést megelőző és szerződéses célból való kezelésének a jogalapját az EU adatvédelmi rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja adja.
Az Ön adatait emellett a saját és harmadik fél jogos érdekeinek biztosítása érdekében is kezeljük (az EU adatvédelmi rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Erre különösen a következők miatt lehet szükség:

 • az informatikai biztonság és az informatikai működés biztosítása,
 • a saját biztosítási termékeink reklámozása,
 • a bűncselekmények elkerülése és tisztázása érdekében különösen felhasználunk olyan jelzésfelismerő adatelemzéseket, amelyek a biztosítással való visszaélésre utalhatnak.

Az Ön személyes adatait ezen túlmenően az olyan jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében is kezeljük, mint például újabb szabályozási előírásoknak való megfelelés, kereskedelmi és adójogi megőrzési kötelezettségek vagy tájékoztatási kötelezettségünk teljesítése. Ebben az esetben a kezelés jogalapját a mindenkori jogszabályi szabályozás adja, tekintettel az EU adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára.
Amennyiben az Ön személyes adatait a fentiekben megnevezett célok körén kívüli célra szeretnénk felhasználni, akkor a jogszabályi rendelkezések adta keretek között erről előzetesen értesíteni fogjuk.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
Viszontbiztosító:
Az általunk vállalt kockázatokat speciális biztosítóvállalatok útján (viszontbiztosítók) biztosítjuk. Ehhez szükség lehet az Ön szerződéses adatainak és adott esetben káradatainak viszontbiztosító részére való továbbítására, hogy a viszontbiztosító képet alkothasson a kockázatról vagy a biztosítási eseményről.

A járműgyártó/importőr:
A járműgyártókkal és járműimportőrökkel egyeztetett jótállási-, illetve biztosítási programok keretében az Ön szerződésének – és adott esetben káreseményének – adatait pl. statisztikakészítés érdekében továbbítjuk a járműgyártónak, illetve járműimportőrnek.

Külső szolgáltató:
Szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez részben külső szolgáltatókat is igénybe veszünk. Az általunk nem csak ideiglenes üzleti kapcsolat keretében igénybe vett megbízottak és szolgáltatók mindenkor aktuális felsorolása az internetes oldalunkon a www.cargarantie.com/datenschutz cím alatt található.

További címzettek:
Az Ön személyes adatait ezen túlmenően további címzetteknek is jogosultak vagyunk átadni, például – a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében – a hatóságoknak (pl. pénzügyi hatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek).

Időtartam és adatmegőrzés
Az Ön személyes adatait azonnal töröljük, amint a fentiekben megadott célokhoz már nincsen rájuk szükség. Ennek során előfordulhat, hogy a személyes adatokat a vállalkozásunkkal szembeni igényérvényesítésre nyitva álló időtartamra megőrizzük (jogszabályi öt évig terjedő elévülési idő). Az Ön személyes adatait ezenfelül addig őrizzük meg, amíg arra a jogszabály erejénél fogva kötelesek vagyunk. A megfelelő nyilatkozattételi és megőrzési kötelezettségek többek között az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényből, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényből és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényből adódnak. Ezek alapján a megőrzési kötelezettség legfeljebb tíz évig áll fenn.

Az érintett jogai
Ön a fentiekben megadott címen kérhet tájékoztatást az Ön személyéről tárolt adatokról. Ön ezen túlmenően – meghatározott feltételek fennállásakor – kérheti az Ön adatainak helyesbítését vagy törlését. Önt ezenfelül megilletheti az Ön adatai kezelésének korlátozási joga, valamint az Ön által megadott adatoknak strukturált, szokásos és géppel olvasható formában való kiadási joga.

A tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni az ön személyes adatai közvetlen reklámozási célra való felhasználásával szemben.
Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@cargarantie.hu e-mail címen
Amennyiben az Ön adatait jogos érdek biztosítása érdekében kezeljük, akkor Ön tiltakozhat az ilyen jellegű kezelés ellen, ha az Ön különös helyzete megfelelő indokot támaszt az adatkezeléssel szemben.

Panaszjog
Önnek lehetősége van panaszával a fentiekben meghatározott adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni.

Adatok továbbítása harmadik országba
Abban az esetben, ha személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli szolgáltatóknak továbbítunk, akkor azt csak akkor tesszük meg, ha az Európai Unió Bizottsága igazolta, hogy az adott harmadik országban megfelelő az adatvédelem színvonala.

Automatizált egyedi döntések
Az Ön biztosítási eseményhez kötődő adatai, az Ön szerződésével kapcsolatban elmentett adatok, valamint adott esetben harmadik félnek átadott információk alapján teljesítési kötelezettségünkről részben teljesen automatizáltan döntünk. A teljesen automatizált döntés a vállalkozás által az információk mérlegelése vonatkozásában korábban megállapított szabályokon alapul.

Adatvédelmi nyilatkozat
A jelen Nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatainak a CG Car-Garantie Versicherungs-AG általi kezeléséről és az Önt megillető adatvédelmi jogokról.

Adatvédelmi felelős
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Magyarországi szolgáltatások
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

Ausztriai Szolgáltatópont:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E   
A-1230 Wien
TEL +36 1 814 77 20
FAX +36 1 814 77 29
E-mail cím: info@cargarantie.hu

Adatvédelmi tisztviselőinkkel postai úton a fenti címre küldött, és az „Adatvédelmi tisztviselő részére” címzés kiegészítéssel ellátott levélküldeménnyel, e-mailben pedig a datenschutz@cargarantie.com címre küldött üzenettel veheti fel a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az Ön személyes adatait az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban, mint az EU adatvédelmi rendelete) és az összes további vonatkozó jogszabály figyelembevételével dolgozzuk fel.
Ha Ön biztosítási fedezetet nyújtását igényli, akkor a szerződés megkötéséhez, valamint az általunk vállalandó kockázat becsléséhez szükségünk van az Ön által ebben a körben megadott adatokra. Amennyiben a biztosítási szerződés létrejön, akkor ezeket az adatokat a szerződéses jogviszony teljesítése céljából– pl. a kötvénykiállításhoz és a számlázáshoz – kezeljük. A káradatokra annak megvizsgálásához van szükségünk, hogy beállt-e a biztosítási esemény, és hogy mekkora a kár.

A jótállási biztosítási szerződés nem köthető meg, illetve nem is teljesíthető az Ön személyes adatainak kezelése nélkül. 

Az Ön személyes adataira ezen túlmenően a szerződésspecifikus statisztikák elkészítéséhez, pl. újabb díjszabás kidolgozásához vagy a szabályozói követelmények teljesítéséhez van szükségünk.
A személyes adatoknak a szerződést megelőző és szerződéses célból való kezelésének a jogalapját az EU adatvédelmi endelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja adja.
Az Ön adatait emellett a saját és harmadik fél jogos érdekeinek biztosítása érdekében is kezeljük (az EU adatvédelmi rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Erre különösen a következők miatt lehet szükség:

 • az informatikai biztonság és az informatikai működés biztosítása,
 • a saját biztosítási termékeink reklámozása,,
 • a bűncselekmények elkerülése és tisztázása érdekében különösen felhasználunk olyan jelzésfelismerő adatelemzéseket, amelyek a biztosítással való visszaélésre utalhatnak.

Az Ön személyes adatait ezen túlmenően az olyan jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében is kezeljük, mint például újabb szabályozási előírásoknak való megfelelés, kereskedelmi és adójogi megőrzési kötelezettségek vagy tájékoztatási kötelezettségünk. Ebben az esetben a kezelés jogalapját a mindenkori jogszabályi szabályozás adja, tekintettel az EU adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára.
Amennyiben az Ön személyes adatait a fentiekben megnevezett célok körén kívüli célra szeretnénk felhasználni, akkor a jogszabályi rendelkezések adta keretek között erről előzetesen értesíteni fogjuk.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
Viszontbiztosító:
Az általunk vállalt kockázatokat speciális biztosítóvállalatok útján (viszontbiztosítók) biztosítjuk. Ehhez szükség lehet az Ön szerződéses adatainak és adott esetben káradatainak viszontbiztosító részére való továbbítására, hogy a viszontbiztosító képet alkothasson a kockázatról vagy a biztosítási eseményről.

A járműgyártó/importőr:
A járműgyártókkal és járműimportőrökkel egyeztetett jótállási-, illetve biztosítási programok keretében az Ön szerződésének – és adott esetben káreseményének – adatait pl. statisztikakészítés érdekében továbbítjuk a járműgyártónak, illetve járműimportőrnek.

Külső szolgáltató:
Szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez részben külső szolgáltatókat is igénybe veszünk.
Az általunk nem csak ideiglenes üzleti kapcsolat keretében igénybe vett megbízottak és szolgáltatók mindenkor aktuális felsorolása az internetes oldalunkon a www.cargarantie.com/datenschutz cím alatt található.

További címzettek:
Az Ön személyes adatait ezen túlmenően további címzetteknek is jogosultak vagyunk átadni, például – a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében – a hatóságoknak (pl. pénzügyi hatóságoknak vagy bűnüldöző szerveknek).

Időtartam és adatmegőrzés
Az Ön személyes adatait azonnal töröljük, amint a fentiekben megadott célokhoz már nincsen rájuk szükség. Ennek során előfordulhat, hogy a személyes adatokat a vállalkozásunkkal szembeni igényérvényesítésre nyitva álló időtartamra megőrizzük (jogszabályi öt évig terjedő elévülési idő). Az Ön személyes adatait ezenfelül addig őrizzük meg, amíg arra a jogszabály erejénél fogva kötelesek vagyunk. A megfelelő nyilatkozattételi és megőrzési kötelezettségek többek között az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényből, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényből és és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényből adódnak. Ezek alapján a megőrzési kötelezettség legfeljebb tíz évig áll fenn.

Az érintett jogai
Ön a fentiekben megadott címen kérhet tájékoztatást az Ön személyéről tárolt adatokról. Ön ezen túlmenően – meghatározott feltételek fennállásakor – kérheti az Ön adatainak helyesbítését vagy törlését. Önt ezenfelül megilletheti az Ön adatai kezelésének korlátozási joga, valamint az Ön által megadott adatoknak strukturált, szokásos és géppel olvasható formában való kiadási joga.

A tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni az ön személyes adatai közvetlen reklámozási célra való felhasználásával szemben.
Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@cargarantie.hu e-mail címen
Amennyiben az Ön adatait jogos érdek biztosítása érdekében dolgozzuk fel, akkor Ön tiltakozhat az ilyen jellegű kezelés ellen, ha az Ön különös helyzete megfelelő indokot támaszt az adatkezeléssel szemben.

Panaszjog
Önnek lehetősége van panaszával a fentiekben meghatározott adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni.

Adatok továbbítása harmadik országba
Abban az esetben, ha személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli szolgáltatóknak továbbítunk, akkor azt csak akkor tesszük meg, ha az Európai Unió Bizottsága igazolta, hogy az adott harmadik országban megfelelő az adatvédelem színvonala.

Automatizált egyedi döntések
Az Ön biztosítási eseményhez kötődő adatai, az Ön szerződésével kapcsolatban elmentett adatok, valamint adott esetben harmadik félnek átadott információk alapján teljesítési kötelezettségünkről részben teljesen automatizáltan döntünk. A teljesen automatizált döntés a vállalkozás által az információk mérlegelése vonatkozásában korábban megállapított szabályokon alapul.

The following list identifies the contractors, service providers and recipients or categories of contractors, service providers and recipients who process personal data for CG Car-Garantie Versicherungs-AG in accordance with existing agreements, including the tasks assigned.

This list serves to create transparency about the processing of your data and in particular about who processes your data for which purposes, as far as CG Car-Garantie Versicherungs-AG does not undertake the data processing itself. However, this does not mean that your data will be shared with all companies on this list.

 1. CarGarantie companies that process master data (e.g. last name, first name, CarGarantie number, etc.) in shared databases and data processing procedures:

  1. CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  2. Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

 2. Contractors, service providers or recipients who carry out data processing as the main subject of the contract:
  Company                                  Subject and purpose of the commission

  1. CAR-GARANTIE GMBH      Sales
  2. Garantie-Service-GMBH    Sales
  3. Meisterdruck GmbH     Printing services
  4. Burger Druck GmbH     Printing services
  5. Dinner Druck GmbH     Printing services

 3. Contractors, service providers or recipients who do not make data processing the main subject of the contract and are grouped into categories, i.e. are not named individually. This also includes contractors, service providers or recipients who work with CarGarantie only once or not permanently:
  Category     Subject and purpose of the commission

  1. Financial / supervisory authorities    Reports, audits according to legal requirements
  2. Auditors                                         Auditing (annual accounts)
  3. Reinsurance                                   Reinsurance business (monitoring / revision)
  4. Bankruptcy Trustee                         Insolvency cases
  5. Lawyers                                         Litigation
  6. IT companies                                  Maintenance and support of hardware and software etc.
  7. Assessors                                       Technical assessment of damage cases
  8. Workshops                                     Repairs in connection with the settlement of claims
  9. Disposal service providers               Destruction of documents and other data carriers (hard disk, etc.)

Please note that our service list is updated regularly.